Psychologenpraktijk Bonne Chance heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Dit blijkt uit:

-BIG registratie, Beroepscode psychotherapeut, GGZ richtlijnen en lidmaatschap VGCt
Als psychotherapeut BIG volg ik de beroepscode voor de psychotherapeut (www.psychotherapie.nl) en hanteer ik GGZ richtlijnen voor behandeling (www.GGZrichtlijnen.nl) waarbij ik ook moet blijven voldoen aan de eisen op het gebied van werkervaring en scholing zoals gesteld door de Wet BIG en de VGCt (Specialistische Vereniging Psychotherapie).

Alle informatie wordt door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Informatie aan derden wordt alleen gegeven als u daarvoor schriftelijk toestemming geeft. Geheimhoudingsplicht is geregeld in de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO), de Beroepscode voor psychotherapeuten (NVVP) en de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector.

-(Financiële) administratie en bedrijfsvoering  
Psychologenpraktijk Bonne Chance mag rekenen op steun bij de financieel administratieve en facilitaire zaken zoals vorm gegeven door Cees van de Wouw (vader van Marieke).

E-mailcontacten
Het algemene e-mailadres van Psychologenpraktijk Bonne Chance luidt: info@bonnechance.nl  Dit adres kan voor allerlei doeleinden en door iedereen gebruikt worden. MAAR ……
om cliënten gelegenheid te bieden via een extra goed beveiligde verbinding (privacygevoelige) informatie te versturen, ontvangen zij voor aanmelding van ons een e-mailbericht via ZIVVER. Vanaf dat moment kunt u steeds als antwoord op dat bericht veilig e-mailberichten met privacygevoelige informatie versturen. Het begint al met het invullen van allerlei persoonlijke gegevens op een aanmeldformulier. Dat sturen wij u toe via ZIVVER.
Als we u later bijvoorbeeld een vragenlijst toesturen, kunt u die na invulling eerst op uw pc opslaan. Als u hem vervolgens wilt terugsturen, doet u dat het best als antwoord op het van ons ontvangen mailtje. Dan bent u er zeker van dat de informatie via een extra goed beveiligde verbinding bij ons komt. ZIVVER is namelijk een platform dat speciaal ontwikkeld is voor e-mailverkeer tussen zorgverleners en hun cliënten. De ZIVVER-software voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen op het gebied van veilig e-mailen. 

-Visitatie  
Psychologenpraktijk BonneChance werd in oktber 2019 gevisiteerd door de LVVP. De beoordeling van onze praktijkvoering is zeer positief. We zijn daar heel blij mee!

-Intervisie en waarneming
Intervisie vindt regelmatig plaats met verschillende vrijgevestigde GZ-psychologen en psychotherapeuten. Allen zijn werkzaam in de omgeving van psychologenpraktijk Bonne Chance.
In deze intervisies worden de indicatiestelling psychotherapie en de voortgang van behandeling besproken, tevens worden praktijkzaken (zowel inhoudelijk als bedrijfsmatig) besproken.

Tijdens vakantieperiodes blijft de praktijk doorgaans goed bereikbaar via e-mail. Regelingen omtrent externe waarneming worden – indien nodig – persoonlijk besproken met eigen cliënten.

-Samenwerking
Naast de intervisiegenoten heeft Psychologenpraktijk Bonne Chance een uitgebreid netwerk van een aantal huisartsen in de directe omgeving die vaker hun patiënten naar onze praktijk verwijzen, collega psychologen in de generalistische GGZ plus specialistische GGZ en vrijgevestigd
psychiaters. Naar deze collega’s kan worden doorverwezen en er wordt mee samengewerkt inzake gespecialiseerd psychodiagnostisch onderzoek door klinisch psycholoog, medicatie door psychiater en voor deeltijd- en klinische behandeling.

-Klachtenregeling
Indien u een klacht hebt over uw psychotherapeut of over de behandeling, gaan wij daar graag in eerste instantie met u persoonlijk over in gesprek.
Komen we er samen niet uit, dan kunt u een formele klacht indienen bij de klachtencommissie van de LVVP.

-Routine Outcome Monitoring (ROM)
Met ingang van 2012 wordt in principe voor elk behandeltraject gebruik gemaakt van verschillende digitale gestandaardiseerde vragenlijsten (meting 1 na intake, een tussentijdse meting ongeveer halverwege de verwachte behandelduur en eindmeting bij voorkeur vóór de laatste afspraak aan de laptop bij ons in de praktijk en eventueel via een internetlink bij u thuis). Ze geven cliënt en behandelaar inzicht in:
  -de effectiviteit van de behandeling t.a.v. de ernst van de problematiek, het dagelijks functioneren en de kwaliteit van leven;
  -de ontwikkeling in de behandelrelatie.

Specifieke vragenlijsten kunnen geselecteerd worden op indicatie en naar behoefte.

U dient schriftelijk toestemming te verlenen voor deelname aan ROM (dit is onderdeel van de “akkoordverklaring voorwaarden psychotherapie” die u na intake ondertekend).

Middels de ROM-portal van Qualizorg worden uw meetresultaten  anoniem opgeslagen. Deze portal is alleen toegankelijk voor psychologen en psychotherapeuten die lid zijn van de LVVP. De opgeslagen gegevens bevatten geen namen en kunnen nooit meer worden herleid tot u als cliënt en ook niet tot uw behandelaar. De LVVP gebruikt de gegevens van alle meewerkende cliënten om ze te kunnen gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Dit is belangrijk voor de ontwikkeling van het vak psychotherapie. (www.lvvp.nl)
Cliënttevredenheid: Cliënten geven behandeling bij Psychologenpraktijk Bonne Chance een gemiddeld rapportcijfer van 8,5 (gemeten met behulp van de GGZ-thermometer). In de jaren 2013 t/m dec. 2019 vulden 60 cliënten deze vragenlijst in.