Generalistische basis-GGZ
De generalistische basis-GGZ bestaat uit vier zorgzwaarteproducten:
-Basis Kort (BK)
, beperkte impact op functioneren, laag risico, lage complexiteit, persisterend beloop, duur maximaal 294 minuten.
-Basis Middel (BM), waarneembare beperking, laag/matig risico, lage complexiteit, DSMIV criteria, duur maximaal 495 minuten.

-Basis Intensief (BI), substantiële beperking, laag/matig risico, lage complexiteit, DSMIV criteria, duur maximaal 750 minuten. 
-Basis Chronisch (BC), duur maximaal 753 minuten. 
 
Deze producten zijn dus opgesteld vanuit de zorgvraag van de cliënt aan de hand van vijf criteria: DSM-stoornis, ernst van de problematiek, risico, complexiteit en het beloop van de klachten. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt de hoogte van de tarieven van elk van deze producten vast. De declaratie vindt niet meer plaats in sessies, maar in een van deze vier producten.

Een meer gespecialiseerde GGZ

Met versterking van de POH-GGZ en introductie van de generalistische basis-GGZ wordt het mogelijk gemaakt dat de gespecialiseerde GGZ (voorheen tweedelijns GGZ) zich meer kan richten op patiënten met ernstige psychische problemen. De gespecialiseerde GGZ kenmerkt zich door een hoge mate van complexiteit van behandeling waarbij een zwaar beroep op specialistische kennis gedaan zal worden. Behandeling wordt gegeven aan een doelgroep waarbij de kwaliteit van leven (ernstig) onder druk kan staan. In de gespecialiseerde GGZ zijn ook zorgvraagzwaartecriteria ontwikkeld om meer inzicht te krijgen in de zwaarte van de zorgvraag per patiënt. De tot nu toe vastgestelde criteria sluiten goed aan bij de criteria die zijn opgesteld voor de generalistische basis-GGZ.

Inclusiecriteria

U kunt uw patiënten verwijzen naar Psychologenpraktijk Bonne Chance wanneer u inschat dat zij in aanmerking komen voor psychotherapie binnen de generalistische en specialistische GGZ.

Exclusiecriteria

-Primaire gezinsproblematiek → Bureau Jeugdzorg en/of GGZ Breburg;

-Pervasieve ontwikkelingsstoornissen → Perspectief;
-Zwakbegaafdheid → Perspectief;
-Psychotische stoornissen → GGZ Breburg;
-Acute suïcidaliteit → GGZ Breburg;
-Manische episodes / Bipolaire stemmingsstoornis → GGZ Breburg;
-Zeer ernstige persoonlijkheidsproblematiek (zoals Borderline persoonlijkheidsstoornis met acute suïcidaliteit en automutilatie
 & antisociale persoonlijkheidsstoornis met acting out gedrag) → GGZ Breburg;
-Ernstige automutilatie → GGZ Breburg;
-Verslavingsproblematiek in engere zin (alcohol, drugs en gokken) → Novadic-Kentron.
-Meervoudige traumatisatie, ernstige PTSS klachten → GGZ Breburg.

-Psychiatrische problematiek waarbij intensief samengewerkt moet worden met een psychiater en crisisopvangmogelijkheden in de vorm van deeltijd- en klinische behandeling nodig zouden kunnen zijn →GGZ Breburg.

Rapportage

In principe wordt u schriftelijk op de hoogte gesteld van onze bevindingen na intake en na het afsluiten van de behandeling, tenzij de cliënt hiertoe schriftelijk geen toestemming heeft verleend.