Aanmelden

Om u voor psychotherapie aan te melden bij Psychologenpraktijk Bonne Chance volgt u onderstaande stappen:

  • Verwijzing door uw huisarts en (indien van toepassing) eerdere behandelaar die u nu doorverwijst:

Een verwijsbriefje voor psychotherapie van uw huisarts is verplicht in verband met indicatiestelling en vergoeding psychotherapie.
Indien u doorverwezen wordt door een GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater ontvangen wij naast een verwijzing van uw huisarts ook graag een doorverwijsbrief van deze vorige behandelaar.

Ingevolge de op 25 mei 2018 in werking getreden AVG (Algemene Verordening Gegevensvescherming) geschiedt aanmelding als volgt:

  • U spreekt een voicemailbericht in op 06-11218795 en noemt daarin uitsluitend uw naam en telefoonnummer;
  • U wordt door Marieke zelf teruggebeld en krijgt te horen hoe de aanmelding verder verloopt via extra beveiligde e-mail (ZIVVER);
    Tijdens dit telefoongesprek vindt al een eerste screening plaats en wordt duidelijk of de volgende stap in het aanmeldproces gezet kan worden. Als dat het geval is, ontvangt u via ZIVVER een aanmeldformulier, dat u invult en als reply via ZIVVER terugstuurt.
  • Inhoudelijke informatie wordt bij voorkeur tijdens een persoonlijk gesprek en verder uitsluitend via ZIVVER gecommuniceerd.

Ontmoeten is open staan, open staan is binnen laten (Loesje)

Praktijkvoorwaarden

Na de intake bij Psychologenpraktijk Bonne Chance ondertekent u onze “Akkoordverklaring voorwaarden psychotherapie” waarin onderstaande praktijkvoorwaarden staan beschreven:

1. Werkwijze

Nadat de intake- (eerste gesprek) en indicatiestellingsfase (ongeveer drie sessies) heeft geleid tot de indicatie psychotherapie, volgt de behandelfase conform het afgesproken en ondertekende behandelplan. De sessies vinden in principe eenmaal per week of tweewekelijks plaats. Indien nodig wordt een andere frequentie afgesproken. Een sessie individuele psychotherapie duurt 45-60 minuten. Een sessie samen met uw partner of familielid duurt ongeveer 90 minuten. Wanneer geen indicatie psychotherapie gesteld kan worden of psychotherapie vanuit psychologenpraktijk Bonne Chance om andere redenen geen doorgang kan vinden, wordt in onderling overleg besloten u eventueel door te verwijzen naar een andere organisatie.

2. Rapportage

  • U gaat ermee akkoord dat uw psychotherapeut na de intakefase en na het afsluiten van de psychotherapie een korte rapportage staart aan uw verwijzer: ja / nee
  • U gaat ermee akkoord dat uw psychotherapeut informatie over eventuele eerdere behandeling elders opvraagt bij uw eerdere hulpverlener: ja  /  nee
  • U gaat ermee akkoord deel te nemen aan Routine Outcome Monitoring (ROM): het invullen van digitale, gestandaardiseerde vragenlijsten bij ‘Bonne Chance’ om het effect van uw  behandeling te meten: ja  /  nee
  • U hebt om privacy redenen zwaarwegende bezwaren tegen de vermelding van diagnose  gegevens op de declaratie bij uw zorgverzekeraar. In dat geval moet u een verklaring tekenen die wij opsturen naar uw zorgverzekeraar: ja  /  nee

3. Voortgang van de psychotherapie

a. Indien u een afspraak (tijdig) heeft afgezegd dan dient u zelf weer contact op te nemen met uw psychotherapeut voor het maken van een nieuwe afspraak. Dit bij voorkeur door een e-mail te sturen naar: info@bonnechance.nl Uw psychotherapeut bevestigt de nieuwe afspraak eveneens per e-mail als reactie hierop.
b. Afspraken die binnen 24u voor de geplande tijd worden afgezegd, kan uw psychotherapeut niet declareren bij uw zorgverzekeraar terwijl zij de tijd wel voor u gereserveerd had. Deze tijd is dan vaak verloren tijd. Voor niet of te laat afgezegde afspraken wordt per gemiste sessie dan ook € 95,- (het volledige tarief per sessie, ongeacht de reden voor afzegging) bij u in rekening gebracht. U ontvangt hiervoor een factuur per post.
c. Bij veelvuldige verhindering of langdurige onderbreking van de psychotherapie kan de voortgang van de therapie niet gegarandeerd worden. Het is daarom wenselijk dit persoonlijk te bespreken om een goede beslissing aangaande het al dan niet vervolgen van de psychotherapie te kunnen nemen.

4. Wijzigingen in uw persoonlijke gegevens

Om de cliëntenadministratie van ‘Bonne Chance’ en adequate declaratie van uw  behandelkosten bij uw zorgverzekeraar te kunnen waarborgen, bent  u verplicht alle veranderingen aangaande persoonsgegevens, ziektekostenverzekering en dergelijke binnen een week na wijziging te mailen naar info@bonnechance.nlDit doet u bij voorkeur als reply op een eerder ontvangen e-mailbericht via ZIVVER.

5. Crisis tijdens uw behandeltraject

Bij een crisissituatie kunt u het beste contact opnemen met uw huisarts of de huisartsenpost bij u in de buurt. Uw psychotherapeut vanuit Psychologenpraktijk Bonne Chance heeft niet de expertise en mogelijkheden in huis om hier z.s.m. adequaat mee te kunnen omgaan. Zo nodig kan de arts u in contact brengen met een verpleegkundige of psychiater van de crisisdienst van een GGZ of algemeen ziekenhuis bij u in de buurt. Bij levensbedreigende situaties belt u uiteraard 112.

6. Afsluiten van de psychotherapie

Het beëindigen van de psychotherapie gebeurt persoonlijk in het afsluitgesprek.